Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
English


Επισκέπτες: counter
 


Έναρξη Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2017

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σας πληροφορεί ότι από τον ΟΑΕΔ ανακοινώθηκε η νέα εγκύκλιος του Προγράμματος Eπαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2017 και αρχίζει η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Στο πρόγραµµα µπορούν να λάβουν µέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωµα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕ∆.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

- Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόµενους σε αυτήν για το έτος 2017.

- Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συµµετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόµενοι σε αυτή, σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις. 

Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2017.

Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.3863 (ΦΕΚ µε αριθµ.115/τ.Α΄/15-7-2010) που αφορά στην Ανακατανομή των εισφορών µεταξύ Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.,ΟΑΕ∆, ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας» προβλέπονται τα εξής: «Από 1.1.2011 πόρο του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί ποσοστό των συνεισπραττόµενων εισφορών κλάδων και λογαριασµών του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας − Οργανισµού Εργατικής Εστίας. Το ύψος του ποσοστού ανέρχεται στο 10% των συνεισπραττόµενων εισφορών για το έτος 2011, 20% για το έτος 2012 και 30% για τα επόµενα έτη και για κάθε Οργανισµό. Τα ποσά των συνεισπραττόµενων αποδίδονται από το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. στους παραπάνω Οργανισµούς µειωµένα κατά τα ανωτέρω ποσοστά.»

Ως εκ τούτου το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2017, διαμορφώνεται ως εξής:

Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2017, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.

- Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2017.

- Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2016, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2017.

- Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2016, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό µέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2017. ΚΕ

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr ).

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο και παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες.

Για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του ΣΘΕΒ: 2410 555507, αρμόδια κα Χαρμάνη Αποστολία

 

Για τον ΣΘΕΒ

Αποστολία Χαρμάνη

Τμήμα Εκπαίδευσης

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 

 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design