Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη


Επισκέπτες: counter
 


Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας από τον ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών οργανώνει τμήματα για πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας Β' και Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας. Η πιστοποίηση αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό αλλά και αυτές που πιθανόν στο μέλλον να απασχολήσουν.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ως τεχνικοί ασφάλειας μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης:

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ:

- σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

 

- σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας:

α) Μέχρι και 3 άτομα:

1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή

2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης

 

β) Μέχρι και 6 άτομα:

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή

2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή

3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή

4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη

 

(για την περίπτωση εργαζομένου απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά)

 

Η κατάταξη των επιχειρήσεων στην Β΄ ή στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας διευκρινίζεται στο Π.Δ 294/88.

 

Διάρκεια - Κόστος εκπαίδευσης:

Για εργοδότες Γ’ Κατηγορίας που οι επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους:

Διάρκειας εκπαίδευσης: 10 ώρες

Κόστος: 50€ για επιχειρήσεις - μέλη ΣΘΕΒ

 70 € για επιχειρήσεις μη μέλη ΣΘΕΒ

 

Για Β’ Κατηγορίας, οι έχοντες τις απαραίτητες ειδικές προϋποθέσεις:

Διάρκειας εκπαίδευσης: 35 ώρες

Κόστος: 100€ για επιχειρήσεις - μέλη ΣΘΕΒ

 130€ για επιχειρήσεις μη μέλη ΣΘΕΒ

 

Απαιτούμενα έγγραφα συμμετοχής:

1. Επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης

2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

 

τα οποία και αποστέλλετε στον ΣΘΕΒ μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ:

α) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (Δ/νση: Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, Τ.Κ. 414 48, Λάρισα) ή

β) ηλεκτρονικά στο e-mail: sthev@sthev.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε  με τον ΣΘΕΒ, τηλ. 2410555507. 

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 

 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design