Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
Greek English


Επισκέπτες: counter
 


Οργανωτική Δομή

Για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις επιδιώξεις του, ο ΣΘΕΒ αναπροσαρμόζει και εκσυγχρονίζει συνεχώς τη δομή του, ώστε αυτή να παρουσιάζει ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Σήμερα ο ΣΘΕΒ βασίζεται στην παράλληλη λειτουργία τεσσάρων οργάνων:

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

-  Το Γενικό Συμβούλιο, το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο, συνεδριάζει τρεις φορές τον χρόνο, παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΣΘΕΒ, και εκφράζει γνώμες και απόψεις για θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Αποτελείται από τριάντα μέλη, τα οποία εκλέγονται επίσης για τριετή θητεία από τη Συνέλευση των Μελών που εκλέγει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου μετέχουν αυτοδικαίως οι Πρόεδροι όλων των κλαδικών ή περιφερειακών οργανώσεων που είναι Μέλη του ΣΘΕΒ, καθώς και οι πρώην Πρόεδροι του ΣΘΕΒ και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-  Οι Επιτροπές μόνιμες ή προσωρινές που συγκροτούνται από μέλη της Διοίκησης και της Υπηρεσίας του, καθώς και από στελέχη μελών του, για να παρακολουθούν και να γνωμοδοτούν σε σημαντικά θέματα χάραξης στρατηγικής. Οι επιτροπές αποτελούν ένα ιδιαίτερα ισχυρό όργανο διαμόρφωσης θέσεων και στρατηγικής.
-  Το Συμβούλιο των Προέδρων του ΣΘΕΒ συγκροτείται από όλους όσους διετέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, είτε του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ και συγκαλείται από αυτόν τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έκτακτα όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο.

 
Η ΔIOIKHΣΗ


Η Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΘΕΒ, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα Μέλη, εταιρίες και σύνδεσμοι. Κάθε εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα μια ψήφου. Εκλέγει 14μελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία, το οποίο διοικεί τον ΣΘΕΒ και χαράσσει τη στρατηγική του.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ επιλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έγκρισή του, ολιγομελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει και με την βοήθεια της οποίας παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τις εργασίες του Συνδέσμου.

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του ΣΘΕΒ, αποτελείται από το μόνιμο έμμισθο προσωπικό του Συνδέσμου.
Γενική Διευθύντρια: kamateri@sthev.gr
Γραμματεία: info@sthev.gr, giannitsi@sthev.gr
Γρ. Προώθησης Θεμάτων: sthev@sthev.gr
Γρ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: education@sthev.gr
Γρ. Οικονομικής Διαχείρισης: logistirio@sthev.gr

ΟI ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ο ΣΘΕΒ ως καταξιωμένος κοινωνικός εταίρος, καλείται και συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια επιτροπές ή άλλης μορφής συλλογικά όργανα που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ή και εφαρμογή μέτρων πολιτικής που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή του είναι θεσμική, προβλέπεται δηλαδή από το νόμο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις καλείται επειδή θεωρείται ότι εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα και μεταφέρει έγκυρα και αποτελεσματικά τις ανάγκες του κόσμου των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Oι εκπρόσωποι του ΣΘΕΒ στα όργανα αυτά συνεργάζονται με την Διοίκηση και την Υπηρεσία του ΣΘΕΒ για να συντονίζονται οι απόψεις και οι θέσεις που προωθούνται σε αυτά.

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design