Σύγχρονες επιχειρήσεις, Δυναμική περιφερειακή ανάπτυξη
Greek English


Επισκέπτες: counter
 


Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΘΕΒ στις επιχειρήσεις - μέλη του εστιάζονται στην εκπροσώπηση και υποστήριξη, στην προώθηση έρευνας & καινοτομίας, στην προώθηση των εξαγωγών, στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση, στη διασύνδεση εργασίας και στην επιχειρηματική αλληλεγγύη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κάθε επιχείρηση στη διάρκεια της επιχειρηματικής της δράσης θα χρειαστεί κάποιες φορές να διεκδικήσει το δίκαιο της απέναντι στην κρατική μηχανή ή έστω να παρουσιάσει τις απόψεις της.

Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη του ΣΘΕΒ νοιώθουν την έντονη και ουσιαστική βοήθεια του. Η βοήθεια αυτή κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό που προσθέτει στο ατομικό κύρος της επιχείρησης μέλους, το συλλογικό κύρος του ΣΘΕΒ και το δεύτερο είναι εκείνο που εξασφαλίζει πως οι θέσεις των επιχειρήσεων είναι σωστές και τεκμηριωμένες.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο ΣΘΕΒ ήταν ο πρώτος φορέας της Θεσσαλίας που υποστήριξε τη δημιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας στη Θεσσαλία με βασικούς στόχους τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας βασικών κλάδων της τοπικής οικονομίας και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Στα πλαίσια της δημιουργίας του Πόλου και με δεδομένο ότι το μερίδιο στη δαπάνη για έρευνα στην κεντρική Ελλάδα ήταν στην κυριολεξία μηδέν, ο ΣΘΕΒ πρωτοστάτησε και στη δημιουργία του Κέντρου ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), που αποτελούσε όντως μια ξεχωριστή πρόταση του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Αποτελεί την υπηρεσία εκείνη του ΣΘΕΒ που διευκολύνει την εξαγωγική δραστηριότητα των θεσσαλικών επιχειρήσεων. Διαθέτει μια αξιόλογη βάση δεδομένων η οποία εμπλουτίζεται καθημερινά και περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των εθνικών και διεθνών εκθέσεων κατά κλάδο, χώρα, πόλη, χρονολογική σειρά καθώς και με περαιτέρω πληροφορίες για την ταυτότητα των εκθέσεων και τις αιτήσεις συμμετοχής. Επιπλέον φροντίζει για την άμεση και ταχύτατη επικοινωνία και συνεργασία των επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου με τους Εμπορικούς Ακολούθους της Ελλάδας στις χώρες που υπηρετούν για την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων τους και την παρουσία τους εν γένει στις διεθνείς αγορές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΣΘΕΒ περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε τρεις (3) βασικούς κορμούς μαθημάτων:

ΒUSINESS EXECUTIVE COURSE
Αναφέρονται στην υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, μεγάλης διάρκειας, που ενδιαφέρουν τη σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση του αύριο. Τα Βusiness Executive Course είναι εξειδικευμένα σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων που ενδιαφέρουν κάθε δυναμικό και ενεργό στέλεχος επιχείρησης που επιθυμεί να ενημερωθεί εμπεριστατωμένα σχετικά με θέματα που βελτιώνουν τα προσόντα και τις δεξιότητες του στην λήψη ουσιαστικών αποφάσεων για την πορεία της επιχείρησης και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

SHORT EXECUTIVE COURSE
Πρόκειται για εξειδικευμένα, ευέλικτα και ταχύρυθμα σεμινάρια, μικρής διάρκειας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σωστή αξιοποίηση του πολύτιμου χρόνου των επιχειρηματιών και στελεχών κάθε επιχείρησης. Τα Short Executive Course είναι ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και απευθύνονται σε σύγχρονους/ες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που διαθέτουν περιορισμένο χρόνο για την επιμόρφωσή τους και αναζητούν τρόπους δημιουργικής αξιοποίησης του ελάχιστου ελεύθερου χρόνου τους, συνδυάζοντας την εκμάθηση με την ενημέρωση στις σύγχρονες εξελίξεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

ΤΕCHNICAL EXECUTIVE COURSE
Αφορούν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, τεχνικού και τεχνολογικού περιεχομένου που ενδιαφέρουν το παραγωγικό κομμάτι κάθε επιχείρησης και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κύρια πηγή πληροφόρησης των θεσσαλικών επιχειρήσεων αποτελούν οι τακτικές κι έκτακτες εγκύκλιοι που αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνουν πληροφορίες για θέματα όπως: Φορολογικά, δασμολογικά, νομισματοπιστωτικά, βιομηχανικά, αποφάσεις και εγκύκλιοι των Υπουργείων, εμπορικές κι επενδυτικές συνεργασίες, οικονομικές εξελίξεις άλλων χωρών, προκηρύξεις διαγωνισμών, συνέδρια, ειδικούς διαγωνισμούς καθώς και άλλα θέματα που προκύπτουν από τις ποικίλες πηγές πληροφόρησης του ΣΘΕΒ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι ενδιαφερόμενοι από τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν στελέχη για να εμπλουτίσουν το στελεχιακό τους δυναμικό.

Στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας καταχωρούνται τα βιογραφικά σημειώματα των ενδιαφερόμενων στελεχών τα οποία με την έγκρισή τους κοινοποιούνται στις επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ο ΣΘΕΒ ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία και προβαίνει σε ενέργειες που κοινό στόχο έχουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

Και αυτό γιατί πιστεύει πως η αρμονική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, η σύγκλιση των επιχειρηματικών στόχων, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας είναι από τους βασικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης.

Πέραν τούτου, όμως, ο Σύνδεσμος προάγει στα μέλη του τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και την σχέση αλληλεξάρτησης που διέπει τους παράγοντες της Οικονομίας (εργοδότες, εργαζομένους, κράτος κ.λ.π.).

 Γίνετε Μέλη

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
 
 


 


 

 
All rights reserved. Copyright © 2006-2008 sthev.gr   Designed & developed by IRiS design