σθεβ Innotrain

«Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ »

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από την 1η Νοεμβρίου 2018 συμμετέχει ως partner σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «InnoTrain – Innovative Training in VET. Professional capacity building of VET-business key actors for qualitative WBL experiences».

Το InnoTrain ζητά να προωθηθεί η μάθηση βάσει της εργασίας σε όλες τις μορφές της και να υποστηριχθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των μέντορα της ΕΕΚ στο σχολικό και εργασιακό περιβάλλον. Η εταιρική σχέση ακολουθεί τις προτεραιότητες που θέτει η Ατζέντα Νέων Δεξιοτήτων και συγκεκριμένα να καταστήσει την ΕΕΚ πρώτη επιλογή με την ενεργό συμμετοχή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και των κοινωνικών εταίρων για να σχεδιάσει και να παραδώσει WBL υπό όλες τις μορφές. Το WBL χρησιμοποιεί το χώρο εργασίας ως ένα ισχυρό βιωματικό μάθημα που μειώνει τον κίνδυνο διαφορών σχετικά με τα προσόντα. Οι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς πρέπει να αυξήσουν και να καινοτομήσουν δομές συνεργασίας για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εκπαίδευσης / κατάρτισης και αγοράς εργασίας, προκειμένου να απελευθερωθεί το εκπαιδευτικό δυναμικό πίσω από το στοιχείο που βασίζεται στην εργασία στην εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της InnoTrain, οι ενδιαφερόμενοι φορείς από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα θα εργαστούν σε 30 μήνες, αναλαμβάνοντας δράσεις για τη διερεύνηση κοινών περιφερειακών προβλημάτων και προκλήσεων που εμποδίζουν την αποτελεσματική και αειφόρο ανάπτυξη και την εδραίωση των εταιρικών σχέσεων ΕΕΚ. Θα σχεδιαστούν και θα παραδοθούν δράσεις και προγράμματα για την ανάπτυξη ενεργητικής ικανότητας για τους επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να δημιουργηθούν ειδικοί επαγγελματίες πολλαπλασιαστές ικανά να παραχωρήσουν ένα ποιοτικό στοιχείο WBL στην εκπαίδευση και ικανή ανάπτυξη δομών συνεργασίας με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων ως ζωντανό δίκτυο για συγκεκριμένες τοπικές επιπτώσεις το μέλλον των μαθητών.

Ο σκοπός – στόχος του έργου είναι η δημιουργία μεταβιβάσιμων αποτελεσμάτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών ικανοτήτων των επαγγελματιών που ασχολούνται καθημερινά με τις επαγγελματικές σχέσεις ΕΕΚ και την παράδοση προγραμμάτων WBL που υποδεικνύουν την ποιοτική ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας. Από την άλλη πλευρά, σκοπεύουμε να ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε νέες στρατηγικές για αποτελεσματικές δομές συνεργασίας ΕΕΚ-επιχειρήσεων με συμπληρωματικά τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά με προοπτικές εκμετάλλευσης σε άλλες περιοχές της ΕΕ.

InnoTrain’s site

The European Commission supports for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

european union