«Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ – Το πρώτο meeting στη Βιέννη»

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από την 1η Νοεμβρίου 2018 συμμετέχει ως partner σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «InnoTrain – Innovative Training in VET. Professional capacity building of VET-business key actors for qualitative WBL experiences». Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων (Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) του προγράμματος στη Βιέννη.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μεταβιβάσιμων αποτελεσμάτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων όλων αυτών που εμπλέκονται καθημερινά με επιχειρήσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και η παράδοση προγραμμάτων μάθησης βασισμένων στην εργασία (WBL), επισημαίνοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων υψηλής ποιότητας. Από την άλλη πλευρά, το σχέδιο σκοπεύει να διερευνήσει και να αναπτύξει νέες στρατηγικές για αποτελεσματικές δομές συνεργασίας των επιχειρήσεων-ΕΕΚ με τη συμμετοχή συμπληρωματικών τοπικών φορέων, με προοπτικές εκμετάλλευσης σε άλλες περιοχές της ΕΕ.

Στο meeting συζητήθηκαν οι αδυναμίες των επιχειρήσεων – ΕΕΚ της κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, οι αδυναμίες των προγραμμάτων μάθησης βασισμένων στην εργασία και οι ανάγκες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ακόμη, έγινε αναφορά και στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζοντας στις αδυναμίες τους και στις ανάγκες για επαγγελματική ανάπτυξη ως βάση για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επιπλέον συναντήσεις μεταξύ των εταίρων καθώς και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με σκοπό την επίτευξη του γενικού στόχου του προγράμματος.

 

The European Commission supports for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

european union