σθεβ νέα

Προτάσεις ΣΘΕΒ για την διαμόρφωση μιας νέας Αναπτυξιακής Πολιτικής

Συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας νέας οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής απέστειλε η διοίκηση του ΣΘΕΒ  προς την διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, ύστερα από σχετικά αίτημα.

Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ θεωρεί μονόδρομο την ανάπτυξη, με έμφαση στο επιχειρείν και κύριο σκοπό τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της χώρας, η οποία θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις αλλά και στον μετασχηματισμό του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου.

Βασική επιδίωξη θα πρέπει να είναι ο αποτελεσματικός διυπουργικός συντονισμός για την αναβάθμιση της επενδυτικής ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας μέσω του συντονισμού όλων των υπουργείων, της δημιουργίας επενδυτικών κινήτρων, της απλοποίησης των διαδικασιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της προσέλκυσης επενδύσεων.

 1. Προτεραιότητες σε θέματα χρηματοδότησης

 Α. Κόκκινα δάνεια – Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία

Προτεραιότητες εθνικής εμβέλειας, αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπουργείου Οικονομικών όπως προτείνει η διοίκηση του ΣΘΕΒ:

 • Επίσπευση της διαδικασίας εκκαθάρισης των «κόκκινων δανείων» και εξυγίανσης των ισολογισμών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση.
 • Δυνατότητα διάσωσης επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει και βρίσκονται σε λειτουργία ακόμα και όταν δεν συνεργάζονται οι διοικήσεις τους.
 • Δημιουργία πλαισίου όπου οι διαδικασίες εκποίησης θα διαθέτουν την εμπιστοσύνη των πιστωτών, ταχύτητα, ευελιξία, διαφάνεια και θα εξασφαλίζουν την ταχεία ανάκτηση της μεγαλύτερης δυνατής αξίας.
 • Βελτίωση εφαρμογής του «εξωδικαστικού μηχανισμού» τόσο στις μικρές επιχειρήσεις με χρέη κυρίως προς το δημόσιο και τις τράπεζες, όσο και κατά τις διαδικασίες εξυγίανσης μεγαλύτερων επιχειρήσεων.
 • Παροχή πραγματικής αυτόματης «δεύτερης ευκαιρίας» για τους έντιμους που βαρύνονται από χρέη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να μην ανακόπτεται αναίτια η μελλοντική επαγγελματική επαναδραστηριοποίηση.
 • Άρση σημαντικών φορολογικών εμποδίων και αντικινήτρων που επιβάλλει το κράτος στις προσπάθειες διάσωσης αξίας προς όφελος των οφειλετών, πιστωτών, εργαζομένων και τελικά του ίδιου του Δημοσίου. Μία τέτοια ενδεικτική περίπτωση αποτελεί η επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί σε διαγραφόμενες απαιτήσεις, σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, ενώ η σχετική ζημιά δύναται να συμψηφίζεται με τα κέρδη των επόμενων 10 ετών τουλάχιστον.

 Β. Αναπτυξιακός Νόμος και Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

 Προτεραιότητες εθνικής εμβέλειας, αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως προτείνει η διοίκηση του ΣΘΕΒ:

 • Ταχεία εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους προς τους δικαιούχους ενισχύσεων (προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος).
 • Σύντομες διαδικασίες αξιολόγησης και οριστικοποίησης εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων (σε μερικές περιπτώσεις σήμερα υπερβαίνει τα δύο έτη).
 • Αναμόρφωση κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και αναπτυξιακού νόμου) ώστε να δίδονται βάσει κριτηρίων απόδοσης και παραγωγικής μεγέθυνσης και όχι μόνο βάσει δαπανών.
 • Μεγαλύτερη εστίαση των διάφορων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Εθνικοί Πόροι) στις πραγματικές ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στήριξη και χρηματοδότηση δράσεων των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως: διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές, δημιουργία εξαγωγικών συμπράξεων και δικτύων, προώθηση νέων καινοτόμων εξαγωγικών προϊόντων, πρόσβαση σε αγορές με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βελτίωση εξαγωγικών επιδόσεων με κατάλληλα κίνητρα και διοργάνωση διεθνών εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα σε κλάδους αιχμής.
 • Διευκόλυνση επιχειρήσεων που είχαν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 για την ομαλή ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων χωρίς υπέρογκα πρόστιμα και υπέρμετρες περικοπές στις καταβαλλόμενες ενισχύσεις.
 • Εξάντληση των δυνατοτήτων επιχορήγησης ΜμΕ συνδεδεμένων με μεγάλες επιχειρήσεις ιδιαίτερα για περιπτώσεις επενδύσεων μεγάλης σημασίας (π.χ. εγκατάσταση σε επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης, εμβάθυνση κυκλικής οικονομίας, κτλ).
 • Διαμόρφωση ειδικών χρηματοδοτικών γραμμών για θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης
 1. Προτεραιότητες σε φορολογικά και οικονομικά θέματα εθνικής εμβέλειας, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών όπως προτείνει η διοίκηση του ΣΘΕΒ:

 Συνδυαστική μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις (φόρος κερδών και ασφαλιστικές εισφορές).

 • Σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
 • Αύξηση του επιτρεπόμενου χρόνου μεταφοράς ζημιών τουλάχιστον στη 10ετία, και ιδανικά χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως προβλέπει η πρόταση Οδηγίας για τη Κοινή Εταιρική Βάση Φορολογίας (CCTB – Common Corporate Tax Base) αλλά και ήδη συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ.
 • Επιταχυνόμενες αποσβέσεις με δικαίωμα επιλογής της μεθόδου διενέργειας αποσβέσεων (σταθερή, εφάπαξ, επιταχυνόμενη, κτλ).
 • Δέσμευση για ελάχιστη χρονική ισχύ φορολογικών ρυθμίσεων.
 • Ενίσχυση του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού (προτείνεται η δημοσιοποίησή του ως μέσο εγκαθίδρυσης της φορολογικής δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών και κράτους.
 • Θέσπιση υποχρεωτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων Β2Β