σθεβ νέα

Προτάσεις ΣΘΕΒ για την Διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο», ο ΣΘΕΒ απέστειλε συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για το «Μέρος Β΄ Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των Νόμων 4399/2016  (Α’ 117), 3908/2011 (Α’ 8), 3299/2004 (Α’ 261) και 2601/1998 (Α’ 81) – Άρθρο 2» όπως διατυπώθηκαν από προτάσεις επιχειρήσεων μελών του.

Σχετικά με την δεύτερη παράγραφο 10 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, η οποία αναριθμείται σε 11 και αντικαθίσταται, προτείνουμε ως ΣΘΕΒ τα εξής:

Το άρθρο αυτό αποτελεί την αρχική διάταξη με την οποία έγινε εισαγωγή της διαδικασίας ελέγχου από ορκωτούς & μηχανικούς. Ωστόσο γίνεται μια προσθήκη όσον αφορά την ιδιότητα του ορκωτού – ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου θα πρέπει ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία να είναι «εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον [1.000.000] Ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον [5.000.000] Ευρώ ετησίως».

Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 παράγραφος 12, προτείνουμε ως ΣΘΕΒ τα εξής:

Με το άρθρο αυτό δίνεται και η δυνατότητα πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης χωρίς εξέταση του αιτήματος από την Υπηρεσία αλλά με την υποβολή σχετικής «έκθεσης ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον [1.000.000] Ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον [5.000.000] Ευρώ ετησίως».

Αναμφίβολα η σχετική διάταξη του νέου Νόμου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτάχυνση των ελέγχων και των πιστοποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων, με δεδομένη τη υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ωστόσο θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι ελεγκτές δεν είναι και ελεγχόμενοι ταυτόχρονα και ότι δεν έχουν εμπλακεί σε κανένα προηγούμενο στάδιο του επενδυτικού σχεδίου π.χ. ως συντάκτες της Αίτησης Υπαγωγής απευθείας ή μέσω συνεργατών τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα τεθούν σημαντικά θέματα που θα έχουν να κάνουν με την διαφάνεια των διαδικασιών και την επάρκεια του ελέγχου.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εμπλουτισθεί το Μητρώο Ελεγκτών και να δοθούν σημαντικά κίνητρα για την συμμετοχή τους στην ελεγκτική διαδικασία και την ταχεία περαίωση αυτής, ώστε να αποτελεί μια αξιόπιστη & ταχεία εναλλακτική για τους επενδυτές οι οποίοι επιλέγουν την διαδικασία αυτή για λόγους κόστους ή άλλους λόγους.