ntavelis-ahileas

Συνέντευξη Προέδρου ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέα Νταβέλη στην «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» Eιδική έκδοση ΄΄Θεσσαλία – Η ταυτότητα και η θέση της σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον΄΄.

Συνέντευξη στην εφημερίδα “Κυριακάτικη Δημοκρατία” έδωσε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης. Η συνέντευξη δόθηκε με την μορφή ερωτοαπαντήσεων.

 

1. Κατά την ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών αναφερθήκατε μεταξύ άλλων σε κοινή προσπάθεια προκειμένου να αναβαθμιστεί το θεσσαλικό επιχειρείν και να υπάρξει η ανάπτυξη που της αρμόζει. Θεωρείτε ότι η Περιφέρεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην παραγωγική ανασυγκρότησης της χώρας;
Η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει να διοχετευθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι στο τοπικό παραγωγικό σύστημα και να μην υπάρξει καθυστέρηση ούτε στο σχεδιασμό αλλά πολύ περισσότερο στην απορρόφηση πόρων για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων.
Αυτό που πρέπει να εξασφαλισθεί γενικά είναι οι δράσεις που σχεδιάζονται για την περιφερειακή ανάπτυξη να έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και όχι συγκυριακή ωφέλεια για μια περιφέρεια. Δεν πρέπει ακόμη να διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι ούτε η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κοινωνική συνοχή, η οποία θα πρέπει να επιδιωχθεί και να παγιωθεί ως παράγοντας συνολικής ανάπτυξης.
Έχουμε την πεποίθηση ότι οι Περιφέρειες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και θα αποτελέσουν το Βασικό Πυλώνα της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας. Η επίλυση και των περιφερειακών αλλά και τοπικών προβλημάτων χρήζει της δέουσας αντιμετώπισης.
Η περιφερειακή διακυβέρνηση αποτελεί για όλους μας την ύψιστη προτεραιότητα και για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι Παραγωγικοί Φορείς να επικεντρωθούμε στη διαμόρφωση ενός καινοτόμου περιβάλλοντος σ’ όλους τους τομείς της παραγωγής ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια και η επιχειρηματικότητα.

 

2. Πρόσφατα προτείνατε για ακόμη μία φορά τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών με παράλληλη αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συγκεκριμένη πρόταση εκτιμάτε ότι θα τύχει ανταπόκρισης από την Κυβέρνηση;
Ορθά θυμόσαστε. Η πρόταση για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με ισόποση αύξηση των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δηλούμενης απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και την αποφυγή των απωλειών του. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η πρότασή μας, που αποτελεί πάγια θέση του επιχειρηματικού κόσμου δεν έχει βρει ανταπόκριση.

 

3. Με ποιο τρόπο/με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορούμε να πετύχουμε την ανάκαμψη των εξαγωγών της μεταποίησης μέσω της μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία;
Η μεταποίηση ως γνωστό, αποτελεί σημαντικό τομέα της εθνικής οικονομίας. Συμβάλλει το 9,6% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, παράγει το 13,8% της ΑΠΑ (Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας), και συμμετέχει με ποσοστό 42,6% στις συνολικές εξαγωγές. Περίπου το 25% των συνολικών θέσεων εργασίας σχετίζεται με τη βιομηχανία και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες. Ισχυρή μεταποίηση σημαίνει και ισχυρή ελληνική οικονομία, ποιοτικές θέσεις εργασίας, ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Στόχος του ΣΘΕΒ είναι με κάθε τρόπο να συμβάλλει ώστε η ελληνική μεταποίηση να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμα, πιο διεθνής.
Είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας της μεταποίησης με έμφαση στη μείωση της φορολογίας, στον εξορθολογισμό των ειδικών φόρων που μειώνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα σε μεταποιημένα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης καθώς και σε φάρμακα.
Η προστασία των φυσικών πόρων, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης πρώτων υλών και γενικότερα ο περιορισμός κάθε περιβαλλοντικής επίπτωσης με δράσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών αποτελούν ζητήματα απόλυτης προτεραιότητας για μια σύγχρονη βιομηχανία, τόσο για λόγους εξορθολογισμού και αποδοτικότητας, όσο και για λόγους συμμόρφωσης στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Απώτερος στόχος όπως και επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεταξύ άλλων η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλα τα παραπροϊόντα και απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται, ελαχιστοποιώντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

 

4. «Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα δεν παίρνει υψηλή βαθμολογία ως προς την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων στην βιομηχανία. Ειδικά για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, η απόσταση από την κεντρική διοίκηση στην Αθήνα λειτουργεί ως ένα πρόσθετο εμπόδιο. Τί θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει και ποιες είναι οι τομές που πρέπει να γίνουν ώστε να βοηθηθεί η επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια;
O στρατηγικός προσανατολισμός που επιλέγεται με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, βασιζόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματά όπως η γνώση, η έρευνα, η τεχνολογία, η καινοτομία και η ποιότητα.
Ο ΣΘΕΒ όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει και προάγει την υγιή και έξυπνη επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, αναδεικνύοντας την καινοτομία αλλά και την εξωστρέφεια ως κεντρικό άξονα της σύγχρονης, βιώσιμης ανάπτυξης.
Από την άλλη η γραφειοκρατία όπως γνωρίζετε και εσείς, θέτει συνεχή εμπόδια στις επενδυτικές πρωτοβουλίες και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Απαιτείται η μείωση της γραφειοκρατίας από την εγκατάσταση στη λειτουργία και μέχρι την παύση δραστηριότητας των εταιριών.
Δεν χρειάζεται επιχειρηματίες από την Περιφέρεια να μετακινούνται καθημερινά για να βρουν λύση στα θέματά τους στην Αθήνα.
Η αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων μπορεί να αποτελέσει «κλειδί» για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, χάρη στην ελαχιστοποίηση της επαφής δημοσίων υπαλλήλων και επιχειρήσεων, στην εξοικονόμηση χρόνου, στη μείωση λαθών και στην ενίσχυση της διαφάνειας.
Απαιτείται επίσης κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας. Έμφαση πρέπει να δοθεί στους βασικούς κώδικες που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των επενδυτών όσο και των διοικητικών οργάνων στην εξεύρεση, ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, την εξάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επενδύσεων.
Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για απλούστευση και αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.
Ο ΣΘΕΒ επανειλημμένα διατυπώνει και επικοινωνεί τεκμηριωμένες θέσεις για πολιτικές και μέτρα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μεταρρύθμισης του κράτους και αλλαγής του παραγωγικού προτύπου για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία για όλους.

 

5. Πού αποδίδετε την πρωταγωνιστική παρουσία των θεσσαλικών προϊόντων αγροδιατροφής στις ξένες αγορές; Υπάρχει κάποιος κλάδος ή προϊόν που εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική στην Θεσσαλία;
Ο αγροδιατροφικός κλάδος αποτελεί όπως γνωρίζετε έναν από πιο δυναμικούς κλάδους της. Η ανάδειξη της Θεσσαλίας σε δυναμικό Περιφερειακό Πόλο της Ελλάδος με διακριτή ποιοτική και τεχνολογικά καινοτόμο μεταποιητική, αγροδιατροφική, οικοτουριστική και πολιτιστική ταυτότητα αποδίδεται σε τομείς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Στη Θεσσαλία την τελευταία 5ετία, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 15% περίπου, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των Θεσσαλών εξαγωγών. Και αυτό διότι στον Θεσσαλικό κάμπο, παρά την αποβιομηχάνιση που παρατηρείται την τελευταία 20ετία, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, αρκετές από τις οποίες έχουν φύσει ή δυνάμει εξαγωγικό προσανατολισμό.
Κατά συνέπεια, το μόνο πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο δύναται με τα σημερινά δεδομένα να δώσει μάχη ο πρωτογενής τομέας σε παγκόσμια κλίμακα είναι ο τομέας της μοναδικότητας, σε επίπεδο προϊόντων που δεν ευδοκιμούν αλλού ή γεωγραφικής προέλευσης ή χαρακτηριστικών του προϊόντος. Η συνολική μείωση του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων ποιότητας με την εισαγωγή καινοτομίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.
Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι το μείζον παραγωγικό σύμπλεγμα στην οικονομία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ως εκ τούτου πρέπει ν’ αποτελέσει μία από τις πρώτες προτεραιότητες.

 

6. Στα χρόνια της κρίσης, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας εργασία. Αποψιλώθηκε η Ελλάδα από ικανό εργατικό δυναμικό με αποτέλεσμα σήμερα οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πρόβλημα εύρεσης εργαζομένων. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην περιφέρεια; Ποιες λύσεις προτείνετε;»
Σε συνθήκες εύθραυστης ανάκαμψης του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ελλάδα, η οικονομία βιώνει το παράδοξο φαινόμενο της υψηλής ανεργίας (~20%), με σχεδόν ένα εκατομμύριο ανέργους .
Την ίδια στιγμή αρκετές επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ όπως αυτό καταγράφεται από τους ίδιους, δεν μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας όχι μόνον υψηλών αλλά και μεσαίων τεχνικών προσόντων λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποψηφίων με γνώσεις, εμπειρία και ειδικές δεξιότητες.
Κοινή άποψη όλων των παραγωγικών φορέων είναι να υπάρξει συνδυασμός ταύτισης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο για τον κλάδο της οικονομίας όσο και για τις τοπικές αγορές εργασίας, την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.
Απαιτείται λοιπόν μια ευρεία και σε μεγάλη κλίμακα κινητοποίηση επιχειρήσεων, εργαζομένων, φορέων πολιτείας και ακαδημαϊκής κοινότητας, για μια ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης.
Χρειάζονται πολιτικές επανακατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στις νέες τεχνολογίες καθώς και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.
Ο ΣΘΕΒ έχει θέσει πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του το θέμα ενός προγράμματος επιχειρηματικότητας στα Σχολεία που θα έχει στόχο να συνδέσει την επιχειρηματική κοινότητα με σχολεία και πανεπιστήμια και να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν βασικές επιχειρηματικές έννοιες και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.
Για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ενταχθούν στις νέες θέσεις απασχόλησης και οι επιχειρήσεις να προλάβουν το τρένο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που πιστέψτε με δεν είναι μακριά, επιβάλλεται η ταχύτερη δυνατή ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό και επιχειρηματικό μας οικοσύστημα.
Η 4η βιομηχανική επανάσταση θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Θα φέρει μεγάλες προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

 

Συνέντευξη Προέδρου ΣΘΕΒ στην Κυριακατικη Δημοκρατία 2019 (ΕΣΤΙΑ)