σθεβ νέα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις επι των χωροταξικών σχεδίων – Παρέμβαση ΣΘΕΒ

Με επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Δημήτριο Οικονόμου, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) επισημαίνει τα σημαντικότερα προβλήματα στο καθεστώς αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Στην επιστολή ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης αναφέρει πως ενώ «αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα χωροθέτησης των βιομηχανιών με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες σε εκτός σχεδίου περιοχές, ταυτόχρονα τίθενται για αυτές οι ίδιοι περιορισμοί δόμησης με τις βιομηχανίες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από χωροθετική εξάρτηση και για το λόγο αυτό δύνανται να χωροθετούνται εντός υποδοχέων στους οποίους όμως θα απολαμβάνουν αυξημένων όρων δόμησης».

Συνεπώς βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία, υφίστανται έλλειμμα ως προς το καθεστώς και τους όρους δόμησης της βιομηχανίας με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες σε εκτός σχεδίου περιοχές, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους.

Για την θεραπεία του ως άνω ελλείμματος, προτείνουμε την συμπλήρωση-τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία, με επαναφορά του Σ.Δ. και του Σ.Ο. του π.δ. του 1985 για τις εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκαταστάσεις με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες, όπως άλλωστε ισχύει για τους Υποδοχείς με «ενδιάμεσο» βαθμό οργάνωσης («ενδιάμεσοι οργανωμένοι υποδοχείς»), συμπληρώνοντας-τροποποιώντας το άρθρο 7 ως ακολούθως:

Οι όροι και περιορισμοί της σημειακής χωροθέτησης της βιομηχανίας σε εξωαστικές περιοχές πρέπει να αναμορφωθούν με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α) Διατήρηση του Σ.Δ. και του Σ.Ο. του π.δ. του 1985 για τις εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκαταστάσεις με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες.
β) Μείωση του Σ.Δ. για τις λοιπές εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του π.δ. του 1985 σε 0,6 και του Σ.Ο. σε 2,4.
γ) Κατ’ εξαίρεση, να επιτρέπεται η επέκταση υφιστάμενων κατά την έγκριση του παρόντος Ειδικού Πλαισίου βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μετά τριετή τουλάχιστον λειτουργία, με παρέκκλιση Σ.Δ. που μπορεί να φθάσει το 1,1 και του Σ.Ο. που μπορεί να φθάσει το 4,4. Σε περίπτωση προσάρτησης στο αρχικό γήπεδο νέων τμημάτων η δυνατότητα αυτή (προσαύξησης του Σ.Δ. και του Σ.Ο.) ισχύει μέχρι διπλασιασμού του εμβαδού που είχε το γήπεδο την 31.12.2006.
δ) Κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων αρτιότητας για την εκτός σχεδίου δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
ε) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου να κατισχύουν ρυθμίσεων σχεδιασμού του εξωαστικού χώρου στο μέτρο που προβλέπουν ευμενέστερες ρυθμίσεις για τη δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο.

Ενώ και στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα χωροθέτησης των βιομηχανιών με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες σε εκτός σχεδίου περιοχές, υιοθετούνται όπως είναι υποχρεωτικό άλλωστε και οι όροι και περιορισμοί δόμησης που τίθενται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία.

Συνεπώς σε αντιστοιχία με την προτεινόμενη παραπάνω συμπλήρωση-τροποποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία ως το άρθρο 7, προτείνεται και εδώ η συμπλήρωση-τροποποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως το άρθρο 10 ενότητα Γ με προσθήκη εδαφίου στην τελευταία παράγραφο ως ακολούθως:

Να τηρούνται οι κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους δόμησης της βιομηχανίας σε εκτός σχεδίου περιοχές όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΕΠΧΣΑΑ Βιομηχανίας, όπως η μείωση του ΣΔ σε 0,6 και του ΣΟ σε 2,4, η κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας κ.λπ. Επιπλέον σε περιοχές με έντονη πίεση οικιστικής ή τουριστικής ανάπτυξης, σκόπιμο είναι να αυξάνεται το όριο αρτιότητας σε 6 στρ. ή και περισσότερο. Από τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο εξαιρούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις με χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες.

Επιπροσθέτως είναι πλέον δυνατή η συγκέντρωση από τους μελετητές των χωρικών σχεδίων του συνόλου των δευτερογενών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την σύνταξη ενός χωρικού σχεδίου. Αξιόπιστα δημογραφικά δεδομένα, δασικοί χάρτες, κτηματολογικά στοιχεία είναι διαθέσιμα έστω και με όρους ή περιορισμούς. Η βασική έλλειψη συνίσταται στον μη χαρακτηρισμό μέχρι σήμερα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την περιοχή της Θεσσαλίας και τον θεσσαλικό κάμπο, καθώς όπως αναφέρεται και στο άρθρο 10 ενότητα «Δ. Αγροτικές Χρήσεις Γης» του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για οποιαδήποτε δραστηριότητα (αγροτική, βιομηχανική, οικιστική, κλπ.) θα πρέπει να ζητείται οπωσδήποτε γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου ή της μονάδας που θα κατασκευαστεί.

Στα πλαίσια λοιπόν της παρούσας προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου 10 ενότητα Δ του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με απαλοιφή της σχετικής παραγράφου, και ζητούμε την αποστολή σχετικής εγκυκλίου στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών που γνωμοδοτούν για τον χαρακτηρισμό των γεωργικών γαιών σε περιοχές εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν.2508/1997, καθώς και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983.

Καταλήγοντας στην επιστολή του, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Αχιλλέας Νταβέλης ζητάει από τον Υπουργό να επανεξετάσει τις προτάσεις του ΣΘΕΒ για την απλοποίηση του νόμου των Χωροταξικών Σχεδίων.