Πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από επιχείρηση μέλος

Σας ενημερώνουμε πως επιχείρηση μέλος του ΣΘΕΒ και συγκεκριμένα, το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn it, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας».

 

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εργοδοτών των επιχειρήσεων ώστε να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους και να είναι σε θέση να προβαίνουν στις απαιτούμενες επιθεωρήσεις στην εργασία από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για την αποτροπή τυχόν επαγγελματικών ατυχημάτων.

 

Απευθύνεται στους νόμιμους εκπροσώπους της επιχείρησης και στους εργαζομένους οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020.
Ημερομηνία αποστολής αιτήσεων στο Υπουργείο Εργασίας για έγκριση προγράμματος: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020.

 

*Μετά την αποστολή των αιτήσεων στο Υπουργείο Εργασίας για έγκριση δεν μπορεί να ενταχθεί νέα αίτηση στο πρόγραμμα. Οι νέες αιτήσεις μετατίθενται στο επόμενο τμήμα.

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Δευτέρα 11 Μάϊου 2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφείου του
ΚΔΒΜ2 Le@rn it στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410 – 621437 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@pitsilkas.edu.gr .

 

Επισυνάπτονται το Ενημερωτικό Έντυπο και η Αίτηση Επιμόρφωσης.