Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης για τη χρήση cookies

Ο ΣΕΒ και η Deloitte προέβησαν στην έκδοση του πρακτικού οδηγού συμμόρφωσης για τη χρήση cookies, ύστερα και από τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).  Ο οδηγός καταρτίστηκε με κύριο στόχο να δώσει στις επιχειρήσεις τις απαιτούμενες πρακτικές οδηγίες αλλά και σαφείς απαντήσεις για τη σύννομη χρήση ιστοτόπων και άλλων νέων τεχνολογιών και απώτερο σκοπό να συμβάλλει θετικά στην εξέλιξη του e-επιχειρείν.