ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΦΕΤ

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Le@rn it, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Βάσει ΕΦΕΤ».

Στόχος του προγράμματος είναι η διασφάλιση ποιότητας τροφίμων, η παραγωγή ασφαλών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή σύμφωνα
με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των τροφίμων.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων,
τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής/μεταποίησης τροφίμων καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020.
Ημερομηνία αποστολής αιτήσεων στον Ε.Φ.Ε.Τ. για έγκριση προγράμματος: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.

*Μετά την αποστολή των αιτήσεων στον Ε.Φ.Ε.Τ. για έγκριση δεν μπορεί να ενταχθεί νέα αίτηση στο πρόγραμμα. Οι νέες αιτήσεις μετατίθενται στο επόμενο τμήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφείου του
ΚΔΒΜ2 Le@rn it στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410 – 621437 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@pitsilkas.edu.gr .

Επισυνάπτονται το Ενημερωτικό Έντυπο και η Αίτηση Επιμόρφωσης.