Έρευνα για τις πρακτικές διοικητικής λογιστικής στις ελληνικές Μικρομεσαίες (ΜμΕ) βιομηχανικές επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Λογιστική και Ελεγκτική» φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας ενημερώνουμε για ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί και αποτελεί ερευνητικό εργαλείο για τη διπλωματική εργασία με θέμα: «Πρακτικές Διοικητικής Λογιστικής στις ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)».

Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει την μελέτη του βαθμού υιοθέτησης πρακτικών διοικητικής λογιστικής από ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η μελέτη θα επικεντρωθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Αναλυτικότερα, θα διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο παράγοντες όπως η ένταση του ανταγωνισμού, το μέγεθος του οργανισμού και η φάση του κύκλου ζωής, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ένταση χρήσης πρακτικών διοικητικής λογιστικής.

Επιπρόσθετα, τόσο για ερευνητικούς σκοπούς, όσο και για την διευκόλυνση των συμμετεχόντων, οι πρακτικές της Διοικητικής Λογιστικής έχουν ομαδοποιηθεί σε πρακτικές κοστολόγησης και σε πρακτικές λήψης απόφασης.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εδώ. Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 10-15 λεπτά.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν για την επιχείρηση σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους ερευνητικούς σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας.