Πρόσκληση για κάλυψη θέσης Διοικητικού Προσωπικού στον ΣΘΕΒ

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) με έδρα τη Λάρισα ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διοικητικού Προσωπικού για το Τμήμα Προώθησης Θεμάτων και Υποστήριξης Μελών με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Ορθή χρήση ελληνικής γλώσσας και σωστή σύνταξη κειμένων
  • Κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Για τους άντρες υποψήφιους είναι απαραίτητο να έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@sthev.gr έως τις 31/1/2022 με την ένδειξη «Για κάλυψη θέσης εργασίας ΣΘΕΒ».