Νέα Διάταξη για το Χειρισμό Μηχανημάτων Έργου – Ψήφιση του Νόμου 4982/2022 (ΦΕΚ Α’ 195/15-10-2022)

Ψηφίστηκε o Νόμος 4982/2022 (ΦΕΚ Α’ 195/15-10-2022) με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων-Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» που περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με την Αδειοδότηση Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ειδικότερα τους Χειριστές Κλαρκ (Ειδικότητα 2: Εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων).

Στο Άρθρο 74 (σελίδες 44-45) περιλαμβάνεται διάταξη για το Χειρισμό Μηχανημάτων Έργου. Ειδικότερα περιλαμβάνεται η προσθήκη του άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011 ως εξής: «Άρθρο 4Β Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργου.

 

Για περαιτέρω αναλυτική ενημέρωση, επισυνάπτουμε:

Νόμος 4982/2022 (ΦΕΚ Α’ 195/15-10-2022)

Άρθρο 4Β – Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Χειρισμού Μηχανημάτων Έργου