Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CONVERT

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Conversion programme to acquire the digital skills needed by forward-looking careers 

Έναρξη: 1 Ιανουαρίου 2024 

Λήξη:31 Δεκεμβρίου 2026 

Κωδικός Προγράμματος:101132732 

Πρόγραμμα: ERASMUSEDU-2023-PIFORWARDLOT2 

Στόχος

Το έργο CONVERT αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την παράδοση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επανακατάρτισης που αποτελείται από σύντομες ενότητες εκπαίδευσης. Αυτές οι ενότητες στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επανεκπαίδευση των πρόσφατων αποφοίτων που δεν έχουν κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και στην αναβάθμιση των νέων υπαλλήλων με εργασιακή εμπειρία έως 2 χρόνια για την προσαρμογή τους σε νέες θέσεις εργασίας ή νέα καθήκοντα στον εργασιακό τομέα. Το πρόγραμμα επανακατάρτισης θα παρέχει ευελιξία και πιστοποίηση μέσω της χρήσης μικροπιστοποιητικών. Θα επικεντρώνεται στις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες για την επιτυχή προσαρμογή στη ψηφιακή μετάβαση της αγοράς εργασίας. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων, την οπτικοποίηση δεδομένων, τις γλώσσες προγραμματισμού, την τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things (IoT), τον σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων.  

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1: Χαρτογράφηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών) που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας για τον προσδιορισμό ενός συνόλου εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ που απαιτούνται για την ψηφιακή μετάβαση. 

Η δραστηριότητα 1 χρησιμεύει ως βάση στην οποία θα στηριχθεί το πρόγραμμα κατάρτισης, λειτουργώντας ως εκ τούτου ως πυλώνας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Επίσης, αποσκοπεί στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων ΤΠΕ που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας, μέσω μιας ευρείας κλίμακας έρευνας, έρευνας γραφείου, ομάδων εστίασης και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης που χρησιμεύουν ως πλατφόρμες για την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και προκλήσεων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, τα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν μια συγκριτική έκθεση σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες ΤΠΕ και έναν κατάλογο δεξιοτήτων, θα αποτελέσουν εισροή για την ανάπτυξη του περιεχομένου κατάρτισης της επόμενης δραστηριότητας που θα επιτρέψει τη 2η φάση του έργου. Η πρώτη φάση είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοση ενός προγράμματος κατάρτισης που είναι σχετικό με την αγορά εργασίας και βασίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεξιότητες. 

Δραστηριότητα 2: Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράμματος κατάρτισης για την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που οδηγεί σε μικρο-πιστοποιητικά. 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 2, οι εταίροι θα σχεδιάσουν το περίγραμμα κατάρτισης και το πρόγραμμα σπουδών και θα αναπτύξουν το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος CONVERT, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ΤΠΕ που προσδιορίστηκαν ως ζητούμενες από την αγορά εργασίας. Επιπλέον, η δραστηριότητα 2 επικεντρώνεται στο σχεδιασμό μικρο-πιστοποιητικών στοιχείων που σχετίζονται με κάθε νέα δεξιότητα που αποκτά ο χρήστης μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος CONVERT. Επιπλέον, προωθείται η συνεχής ένταξη του εκπαιδευτικού υλικού στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης των εταίρων, καθώς και στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης 

Επιπλέον, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε πιλοτικές δοκιμές και αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων CONVERT σε μελλοντικό πλαίσιο. Αυτό θα μας επιτρέψει να λάβουμε ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης. Έπειτα, θα προσαρμόσουμε και θα αναθεωρήσουμε το εκπαιδευτικό υλικό βάσει των σχολίων και των συστάσεων που θα συγκεντρωθούν από τους συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή. 

Δραστηριότητα 3: Ενσωμάτωση, διάδοση και αξιοποίηση. 

Η δραστηριότητα 3 αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των κύριων και δευτερευουσών ομάδων-στόχων του έργου σχετικά με τη σημασία των μαθημάτων επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων με έμφαση στις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και τη σημασία της υιοθέτησης των μικροπιστοποιητικών για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας και των πιο περιεκτικών μορφών μάθησης. Ομάδες εστίασης, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια συνδημιουργίας, συναντήσεις της κοινοπραξίας και ενημερωτικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα διευκολύνουν τη δημιουργία διακρατικών και διεπιστημονικών συνεργασιών μεταξύ παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ΜΜΕ, επιχειρηματικών ενώσεων και εκπροσώπων των τοπικών αρχών, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης. 

Ομάδες στόχοι

  • Πρόσφατοι απόφοιτοι χωρίς εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής. 
  • Νέοι υπάλληλοι με λιγότερο από 2 χρόνια εργασιακή εμπειρία, που χρειάζονται να προσαρμοστούν σε νέες θέσεις εργασίας ή νέα καθήκοντα στον εργασιακό τομέα. 

Εταιρικό σχήμα