Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MORAL

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Key Skills Micro credentials: A Passport to Employment and Inclusion 

Έναρξη:1 Ιανουαρίου 2024 

Λήξη:31 Δεκεμβρίου 2026 

Κωδικός Προγράμματος:101132909 

Πρόγραμμα: ERASMUSEDU-2023-PIFORWARDLOT2 

Στόχος

Ο στόχος του έργου MORAL είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε ανθρώπους, που έχουν παραμείνει άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυρίως γυναίκες, νέους, οικονομικά ανενεργές γυναίκες και άτομα με περιορισμένα προσόντα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης του “Διαβατηρίου Απασχόλησης” [ΔΑ], που αποτελείται από μικροπιστοποιητικά που δείχνουν ότι ο κάτοχος διαθέτει τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες για να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Σκοπός είναι η απόκτηση του διαβατηρίου καθώς και των μικροπιστοποιητικών μέσω των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Βεβαιώσεων για τη Μάθηση.  

Το MORAL δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο κλάδο, αλλά επικεντρώνεται στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση ανεξάρτητα από τον τομέα ή τη θέση εργασίας. Σκοπός είναι να προσφερθεί σε αυτές τις ομάδες η δυνατότητα απασχόλησης σε θέσεις εργασίας για αρχάριους (entry-level)  μέσω της ανάπτυξης 15-20 βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα συνθέσουν το Διαβατήριο Απασχόλησης [ΔΑ].  

Δραστηριότητες

  • Ανάπτυξη καταλόγου βασικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνει 20 βασικές δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε entry-level θέσεις, σε διάφορους κλάδους. 
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη τουλάχιστον 20 μικροπιστοποιητικών, τα οποία συνδέονται με τις προαναφερθείσες βασικές δεξιότητες, βασιζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον σχεδιασμό και την έκδοση μικροπιστοποιητικών. 
  • Δημιουργία Διαβατηρίου για την Απασχόληση [ΔΑ] και προώθησή του σε εργοδότες και φορείς πολιτικής για υποστήριξη και ενσωμάτωση του στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης. 
  • Πιλοτική δοκιμή των μικροπιστοποιητικών με μέλη μειονεκτούσων ομάδων, όπως μακροχρόνια άνεργοι, με έμφαση σε γυναίκες και νέους, οικονομικά ανενεργές γυναίκες και ενήλικες με χαμηλά προσόντα. 
  • Εκπαίδευση των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μικροπιστοποιητικών. 

Ομάδες στόχοι

  • Μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες και στους νέους 
  • Οικονομικά μη ενεργές γυναίκες 
  • Ενήλικες με περιορισμένα προσόντα 

Εταιρικό σχήμα