2η συνάντηση του project MINDful στη Λάρισα

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος MINDful πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 29  και 30 Μαΐου στο Κέντρο Δια βίου Μάθησης – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, στη Λάρισα. Στη συνάντηση αυτή, συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του προγράμματος, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά για να αξιολογήσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα του έργου.

Ένα από τα κύρια θέματα της συνάντησης, ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Η έρευνα εστίασε σε τρεις κύριες κατηγορίες αναπηρίας: αναπηρίες όρασης, ακοής και σωματικές αναπηρίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν την τρέχουσα κατάσταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας του λιανικού εμπορίου.

Πέρα από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, οι εταίροι του προγράμματος συζήτησαν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Οι ενότητες αυτές θα έχουν ως στόχο να εξοπλίσουν τους εργαζόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στο εργασιακό περιβάλλον. Η εκπαίδευση θα καλύψει ενότητες όπως, η Γενική Εισαγωγή στις Αναπηρίες, η Συμμετοχικότητα στη διαδικασία πρόσληψης και τη διαμόρφωση και τη σηματοδότηση του χώρου εργασίας, η Σωστή Συμπεριφορά, η Διαχείριση Κρίσεων, η Πολιτική και η νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και οι Βέλτιστες Πρακτικές/ Μελέτες περίπτωσης στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκε η οργάνωση των focus groups που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα. Αυτές οι συναντήσεις θα περιλαμβάνουν επιχειρήσεις από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα αποτελέσματα της έρευνας και τις διάφορες πτυχές του προγράμματος MINDful. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν επίσης στις προκλήσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες και θα αναζητήσουν λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον σχεδιασμό των επόμενων δράσεων του έργου και την δέσμευση όλων των εταίρων να συνεχίσουν την προσπάθεια για την προώθηση της ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δράσεις του προγράμματος MINDful!!