Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις: Από την θεωρία στην πράξη

Άρθρο της κας Έλενας Καματέρη, Γενικής Διευθύντριας ΣΘΕΒ στο Larissanet.gr 

Στην εποχή μας οι εξελίξεις είναι εξαιρετικά γρήγορες, λόγω των περιβαλλοντικών αλλαγών, των γεωπολιτικών δεδομένων, της τεχνολογίας με τα κοινωνικά τους επακόλουθα αλλά και της νέας νομοθεσίας και κανόνων για τις επιχειρήσεις. Oι αρχές ESG που περιλαμβάνουν την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Environmental), την Κοινωνική Συνείδηση (Social) και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance) έχουν αναδειχθεί ως κεντρικοί πυλώνες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ήρθε για να αποτυπώσει την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία των διαστάσεων αυτών στην επιχειρηματικότητα. Όμως, έμεινε για πολλά χρόνια αδρανής. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία, αναφέρεται ολοένα και πιο συχνά ως κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάκαμψη των εταιρειών. Οι εταιρείες καλούνται να υιοθετήσουν τα κριτήρια ESG, να ενσωματώσουν σχετικές πρακτικές και να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους σε εκθέσεις βιωσιμότητας, όχι μόνο επειδή αυτό είναι καλό, αναγκαίο και ηθικό.

Η ανάδειξη των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance – Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Διακυβέρνηση) σε βασικό παράγοντα λήψης επενδυτικών αποφάσεων και, επομένως, άντλησης χρηματοδότησης είναι ενδεικτική συνέπεια αυτού του κλίματος. Οι επενδυτές, σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό, αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες, καθώς και να είναι ωφέλιμες για την κοινωνία, να μην επιβαρύνουν υπάρχοντα προβλήματα όπως οι ανισότητες. 

Στις συνθήκες αυτές, ο ΣΘΕΒ θεωρεί την ενσωμάτωση των πρακτικών για θέματα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) πυλώνα ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες πρέπει να εντοπίζουν, να ιεραρχούν, να δημοσιοποιούν διαστάσεις ESG που τις αφορούν αλλά και να μπορούν να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα αυτά επηρεάζουν την εταιρική τους επίδοση και την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τη στρατηγική τους.

Στην πράξη αυτό σημαίνει να είναι σε θέση να εξετάσουν και να απαντήσουν ερωτήματα όπως:

  • Ποιο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης και της εφοδιαστικής της αλυσίδας;
  • Πώς μπορεί μια επιχείρηση να βελτιώσει τον κοινωνικό της αντίκτυπο, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και σε σχέση με την κοινωνία όπου δραστηριοποιείται;
  • Πώς οδηγεί τη θετική αλλαγή η διοίκηση μιας επιχείρησης;

ESG και οι προκλήσεις προς όφελος της επιχείρησης

Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά οφέλη: βελτιωμένη διαχείριση του κινδύνου, ενίσχυση της φήμης, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και άρα τη διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας της επιχείρησης.

Παρά τα πολλά οφέλη, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις: περιορισμένοι πόροι, έλλειμμα κατανόησης της σημασίας των κριτηρίων ESG από την ηγεσία της εταιρείας και έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων εφαρμογής των πρακτικών, είναι μερικά από τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.

Ο ΣΘΕΒ ξεκινά ενημερωτικές πρωτοβουλίες  με στόχο τη διάχυση της γνώσης όχι μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και στις μικρομεσαίες με πρώτη αυτή στις 27 Ιουνίου όπου οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΘΕΒ θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το θέμα. Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο έχουν προγραμματιστεί ειδικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων και η ανάπτυξη μιας  στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης αναδεικνύεται ως θεμελιώδης παράγοντας για την επιτυχία και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο ηθικής υποχρέωσης αλλά και στρατηγικής σημασίας η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των Θεσσαλικών επιχειρήσεων.

Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις αρχές ESG στη στρατηγική και τη λειτουργία τους, προκειμένου να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή αλλά και την ίδια τους την οικονομική συνέχεια και ευημερία. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για δράση και ο ΣΘΕΒ θα παραμείνει αρωγός για την δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.