Χειριστές Μηχανημάτων Έργου – Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αφορά στην «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων)»

Συνοπτικά αναφέρουμε:

  • Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Η παρούσα απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών Μ.Ε., τον σκοπό και τους εκπαιδευτικούς στόχους του, την διάρθρωση, τις θεματικές ενότητες, τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις ένταξης των εκπαιδευόμενων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών/τριων, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και την τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
  • Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης θα παρέχεται από τους εξής Φορείς Υλοποίησης [Φ.Υ.]: α) Αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης [Κ.Δ.Β.Μ.] του Κεφαλαίου Θ΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4763/2020 και β) Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.] του Κεφαλαίου ΙΒ του Μέρους Α΄ του ν. 4957/2022

Δείτε το ΦΕΚ