Πρόσκληση ΠεΠ “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027 με κωδικό 01ΚΕ ” Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης”

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση ΠεΠ “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” 2021-2027 με κωδικό 01ΚΕ ”Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης”

Το αντικείμενό της δράσης έγκειται στην προώθηση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες.

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασής και αξιολόγησής τους, η έγκρισή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Ωφελούμενων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων [https://opske.gr] ορίζεται η 02-07-2024 ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία η 16-09-2024 ώρα 14:00.

Δείτε την Πρόσκληση