Ευρωπαϊκά προγράμματα
σθεβ Innotrain

«Συμμετοχή του ΣΘΕΒ σε πρόγραμμα Erasmus+ »

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών από την 1η Νοεμβρίου 2018 συμμετέχει ως partner σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «InnoTrain – Innovative Training in VET. Professional capacity building of VET-business key actors for qualitative WBL experiences». Το InnoTrain ζητά να προωθηθεί η μάθηση βάσει της εργασίας σε όλες τις μορφές της και να υποστηριχθεί.