logoexportwinners

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ

Ο ΣΘΕΒ συνεχίζει να παρέχει την υπηρεσία στήριξης των επιχειρήσεων μελών που ασχολούνται με τις εξαγωγές ή θέλουν να εξάγουν, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στη διεθνή ανάπτυξή τους. Η συνεργασία μας με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε όλο τον κόσμο είναι τα τελευταία 30 χρόνια ιδιαίτερα ικανοποιητική και ωφέλιμη.

Ειδικότερα οι Υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΘΕΒ μέσα από το Export Winners είναι:

  1. Επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες κλάδους υπηρεσίες προϊόντα
  2. Ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες
  3. Διοργάνωση και υποστήριξη επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, κλαδικές συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  4. Διαγωνισμοί – Προμήθειες – Δημοπρασίες έργων
  5. Στατιστικές αναλύσεις για την πορεία των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων ανά κλάδο για κάθε πιθανή χώρα και προορισμό
  6. Υπόδειξη δυνητικών συνεργατών (εισαγωγέων – χονδρεμπόρων, αλυσίδων σούπερ – μάρκετ κλπ) με αναλυτικά προφίλ στο εξωτερικό καθώς και ζητήσεις προϊόντων
  7. Απαντήσεις σε εξατομικευμένα ερωτήματα
  8. Παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης (business mentoring) μέσω ειδικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων.

Μπορείτε να αναζητήσετε εκθέσεις, forum, οικονομικές, επιχειρηματικές ειδήσεις ΕΔΩ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τιμή αναφέρεται στο καθαρό βάρος, το οποίο είναι το βάρος του ίδιου του προϊόντος χωρίς συσκευασία ή περιέκτη οποιουδήποτε είδους.

 

Οι δασμολογικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής Ε.Ε.) στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., καθορίζονται στο «Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.» (Συνδυασμένη Ονοματολογία – Καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Το εν λόγω Κοινό Δασμολόγιο τροποποιείται κάθε έτος και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. σειρά L, τελευταία ημέρα συνήθως του μηνός Οκτωβρίου, ενώ τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του  επόμενου έτους.

Το Κοινό Δασμολόγιο που ισχύει κάθε έτος μπορεί να αναζητηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet, στη θέση «Νομοθεσία- Ευρωπαϊκή Νομοθεσία – Κανονισμός» ή στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.», στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm.

To ύψος της δασμολογικής επιβάρυνσης για κάθε εμπόρευμα που εισάγεται στην Ε.Ε. προσδιορίζεται, κατά τον τελωνισμό, από το αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής με βάση τη «δασμολογική κατάταξη» του εμπορεύματος στο Κοινό Δασμολόγιο, δηλαδή στην εύρεση της σωστής δασμολογικής διάκρισης που υπάγεται το εμπόρευμα και της δασμολογικής επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στη διάκριση αυτή.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς – εξαγωγείς να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποια δασμολογική διάκριση υπάγεται το προϊόν που πρόκειται να εισαχθεί – εξαχθεί μπορούν να ζητήσουν την έκδοση «Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας» (Δ.Δ.Π.) από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων – Τμήμα Α’- Δασμολογικό & Δασμολογητέας Αξίας).

Η νομική βάση του κοινοτικού συστήματος παροχής Δ.Δ.Π. βρίσκεται στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. 952/2013), καθώς και στις νομοθετικές πράξεις που τον πλαισιώνουν (κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 2446/2015, Εκτελεστικός Καν. 2447/2015 και κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 341/2016). Κάθε Δ.Δ.Π δεσμεύει τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα παροχής Δ.Δ.Π., καθώς και το έντυπο αίτησης και τις οδηγίες συμπλήρωσης, μπορούν, ομοίως, να  αναζητηθούν στην Διαδικτυακή Πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας http://portal.gsis.gr/portal/page/ICISnet στη θέση «Έγγραφα & Πληροφορίες» και, ειδικότερα, στα πεδία «Γενικές Πληροφορίες», «Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών» και «Υποδείγματα Εντύπων». Πληροφορίες για το μέτρο μπορούν, επίσης, να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην σελίδα http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm, υπό τον τίτλο EBTI (European Binding Tariff Information).

 TARIC

Το Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤARIC) βασίζεται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία. Το TARIC είναι η συλλογή, με κωδικοποιημένο τρόπο, των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και αφορούν στους δασμούς έναντι τρίτων χωρών, στις αναστολές δασμών, στις δασμολογικές προτιμήσεις, στις δασμολογικές ποσοστώσεις, στους δασμούς αντιντάμπινγκ και στους αντισταθμιστικούς δασμούς, καθώς και στα άλλα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής της Ε.Ε. Οι κωδικοί TARIC είναι 10ψήφιοι. Τα δεδομένα του TARIC μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm, υπό τον τίτλο TARIC.

Σημείωση: Παρόλο που στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η παροχή σε ηλεκτρονική μορφή των ορθών πληροφοριών, εντούτοις από μέρους της δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση για τυχόν λάθη που θα διαπιστωθούν. Νομική ισχύ έχουν μόνο τα νομικά κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε..

 Εθνικό Δασμολόγιο

To TARIC, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της εθνικής φορολογίας, αποτελούν το Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο και μπορούμε να το ονομάσουμε Εθνικό Δασμολόγιο. Η εθνική φορολογία περιλαμβάνει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τους λοιπούς φόρους που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.),  εφόσον πρόκειται να αναλωθούν στην Ελληνική Επικράτεια. Το Εθνικό Δασμολόγιο από το έτος 2009 δεν διατίθεται, πλέον, σε έντυπη μορφή. Η εισαγωγή στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) πραγματοποιείται από την διαδικτυακή πύλη (portal) της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στην διεύθυνση https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10026938, ακολουθώντας την επιλογή TARIC –Διαχείριση Δασμολογίου και καταχωρώντας τους κωδικούς taxisnet. Από την διαδρομή TARIC – Μέτρα – Βάσει Κωδικού Εμπορεύματος ή TARIC – Μέτρα – Για ονοματολογία, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα ισχύοντα μέτρα και να πληροφορηθεί για τους πρόσθετους κωδικούς εθνικής φορολογίας, όπου αυτοί υπάρχουν. Επιπλέον, μέσω της οθόνης υπολογισμού δασμών, ο χρήστης εισάγει όλα τα αιτούμενα από το σύστημα στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό που οφείλει να καταβάλει για το συγκεκριμένο εμπόρευμα.

 

Όχι. Η Ε.Ε. είναι τελωνειακή ένωση και, ως εκ τούτου, πληρώνετε δασμούς μόνο μία φορά, όταν το προϊόν σας εισέρχεται για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και καταβάλλονται κατά τη θέση σε ανάλωση. Εάν το προϊόν εισάγεται σε χώρα της ΕΕ, αλλά μεταφέρεται και παραδίδεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οφείλονται στη χώρα της ΕΕ όπου τα προϊόντα τελικά θα καταναλωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν.

Ο ΦΠΑ καταβάλλεται στη χώρα πώλησης του προϊόντος. Αντίθετα, οι εισαγωγικοί δασμοί καταβάλλονται όταν τα προϊόντα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Έτσι, για παράδειγμα, εάν το προϊόν φθάσει αρχικά στις Κάτω Χώρες προτού φθάσει στον τελικό προορισμό στη Γαλλία, οι εισαγωγικοί δασμοί καταβάλλονται στις Κάτω Χώρες, αλλά στον ΦΠΑ θα οφείλεται ΦΠΑ στη Γαλλία.

Για τρόφιμα ζωικής προέλευσης , στις περισσότερες περιπτώσεις. Βλ. κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης — δεν είναι απαραίτητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξαγωγική δραστηριότητα πρέπει απλώς να είναι γνωστή στον εισαγωγέα και να γίνεται δεκτή ως προμηθευτής τροφίμων στην ΕΕ.

Για τρόφιμα που περιέχουν φυτά ή φυτικά προϊόντα που καλύπτονται από τους φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ — όχι, αλλά οι εξαγωγείς πρέπει να λαμβάνουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο να έχει εκδοθεί από τις εθνικές αρχές της χώρας τους.

Ορισμένα εμπορεύματα ενδέχεται να απαιτούν άδεια εξαγωγής, εάν τα προϊόντα συνδέονται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αφορά εμπορικά είδη με πιθανή στρατιωτική χρήση ή προϊόντα κρυπτογράφησης.

Για την άδεια εξαγωγής απαιτείται και μια προέγκριση από τις κρατικές υπηρεσίες της εξαγωγικής χώρας. Με αυτήν την προέγκριση παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των αγαθών σε μια συγκεκριμένη χώρα προορισμού. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να απαιτείται ακόμα και η καταβολή εξαγωγικού δασμού, αν και αυτό δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα.

Οι κρατικές εμπορικές αρχές διαθέτουν πολλές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με θέματα που αφορούν στους δασμούς, στη φορολογία και στις άδειες εξαγωγής, καθώς και σε άλλες υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα τελωνεία για να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή εξαρτώνται από το είδος του προϊόντος και τη χώρα προορισμού. Για το λόγο αυτό κάθε εξαγωγέας πρέπει να συμβουλεύεται έναν εκτελωνιστή για τις διατυπώσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση. Τα κυριότερα πιστοποιητικά είναι τα εξής:

Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.). Προκειμένου να εξαχθούν προϊόντα προς Τρίτες Χώρες είναι υποχρεωτική η κατάθεση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) και παράλληλα να προσκομιστεί δισκέτα, στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία του Ε.Δ.Ε., στο Τελωνείο που θα έχει την καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα. Το Ε.Δ.Ε. ονομάζεται διασάφηση/δήλωση και ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του έχει υποχρέωση, να γνωρίζει τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα.

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR 1 & ATR 1. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 & ATR 1 θεωρούνται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων τα οποία αφορά, δίδονται δε στον εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή. Η διαφορά των δυο πιστοποιητικών είναι στη χώρα προορισμού των εμπορευμάτων καθώς το EUR 1 είναι απαραίτητο για εξαγωγές στις χώρες ΕΖΕΣ και χώρες με σύμβαση ενώ το ATR 1 αφορά εξαγωγές στην Τουρκία.

Πιστοποιητικό  Τ5. Είναι έγγραφο  παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων που δικαιούνται κοινοτικής επιδότησης. Επίσης, με το ίδιο έγγραφο παρακολουθούνται τα προϊόντα κοινοτικής παρέμβασης. Εκδίδεται από το τελωνείο εξαγωγής στην περίπτωση που το προϊόν διασχίσει πριν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας κοινοτικά εδάφη, άλλα από αυτό του κράτους μέλους εξαγωγής.

Κοινοτική διαμετακόμιση Τ2L. Ο κοινοτικός χαρακτήρας εμπορεύματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση παραστατικού Τ2L. Απόδειξη ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας πρέπει να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές. Αυτή η απόδειξη μπορεί να λάβει τη μορφή παραστατικού T2 (Τ2F) σφραγισμένου κατάλληλα από το τελωνείο αναχώρησης στην Κοινότητα ή του πρωτότυπου παραστατικού T2L ή ισοδύναμου εγγράφου.

Φορτωτική οδικής μεταφοράς CMR. Η συνθήκη CMR, διέπει τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για τη διεθνή μεταφορά και αντικαθιστά με δικές της διατάξεις και νόμους κάθε σχετικό νόμο των κρατών μελών της συνθήκης. Η φιλοσοφία της είναι να υπάρχει πλέον μια ενιαία νομοθεσία για να λύνει τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Χάρη στη συνθήκη CMR λειτουργεί ενιαία νομοθεσία μεταξύ διαφορετικών χωρών, για την επίλυση διαφορών στις οδικές διεθνείς μεταφορές.

Εγγύηση μεταφοράς TIR. Το καθεστώς διαμετακόμισης TIR (“Transports Internaux Routiers” – Διεθνείς Οδικές Μεταφορές)  βασίζεται στην τελωνειακή σύμβαση περί διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων υπό την κάλυψη δελτίων TIR, που σήμερα αριθμεί 64 συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. Τα εμπορεύματα μπορούν μεταφερόμενα υπό την κάλυψη δελτίου TIR να διέρχονται από το έδαφος οποιουδήποτε αριθμού συμβαλλομένων μερών, ένα από τα οποία πρέπει απαραίτητα να μην είναι κράτος μέλος της Ε. Κ. Τυπώνεται και διανέμεται από την Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) και εκδίδεται σε χρήστες από τους εθνικούς εγγυοδοτικούς οργανισμούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

Ναι. Είτε πρόκειται για λόγους αναψυχής είτε για επαγγελματικούς, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα χρειάζονται βίζα. Θα απαιτείται φυσικά διαβατήριο, ενώ μελλοντικά η βρετανική κυβέρνηση θα εισαγάγει ένα νέο σύστημα εισόδου στη χώρα, βάσει του οποίου θα χρειάζεται η λεγόμενη Ηλεκτρονική Ταξιδιωτική Εξουσιοδότηση. Θυμίζει το ESTA που ισχύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταβάλλουν ένα μικρό ποσό.

Υπάρχουν ισότιμα μέτρα που δεσμεύουν τόσο το ΗΒ όσο και την ΕΕ να διατηρήσουν κοινά πρότυπα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες. Αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα της ΕΕ. Δεν χρειάζεται να είναι πανομοιότυπες στο μέλλον, επομένως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάζεται να ακολουθεί το δίκαιο της ΕΕ, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ότι προστατεύει τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Δεν υπάρχουν πολλά, όπως αναμενόταν, σε αυτήν τη συμφωνία για να ενθαρρύνουν τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθεί να ελπίζει ότι η ΕΕ θα εκδώσει απόφαση “ισοδυναμίας” για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο εγγύς μέλλον, αλλά οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών γενικά δεν έχουν λάβει τόσο μεγάλη στήριξη σε αυτή τη συμφωνία όσο η βρετανική κυβέρνηση είχε πιέσει. Η εγγυημένη πρόσβαση που είχαν οι εταιρείες του ΗΒ στην ενιαία αγορά της ΕΕ έχει τελειώσει.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Ερωτήσεις

Μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε στην Υπηρεσία μας, συμπληρώνοντας την παρακάτω Φόρμα Επικοινωνίας (αρμόδιος κ. Κώστας Γρηγορίου)