ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΘΕΒ)

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, αναγνωρίζει και σέβεται τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και για το λόγο αυτό προέβη στη σύνταξη και ανακοίνωση της παρούσας πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σχετικά με την προστασία του φυσικού προσώπου, από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την παρούσα πολιτική του, Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που εδρεύει στη Λάρισα, Λεωφόρος Καραμανλή και Βιομηχανίας, (ΑΦΜ 097482388, τηλ. 2410555507), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το εκάστοτε Πρόεδρό του, καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγει όταν συναλλάσσεστε με αυτόν και όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό του τόπο ή τις κινητές εφαρμογές του (Αpps).

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου, είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, ισχύει για τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Συνδέσμου και του ιστοτόπου του. Το site www.sthev.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο του Συνδέσμου, μέσω του οποίου ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του για τις δραστηριότητές του και παρέχει πληροφορίες για θέματα που τους αφορούν. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Εάν συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Ο ΣΘΕΒ δεν είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (π.χ. το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ κ.α).

Τι σημαίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στο Σύνδεσμο μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκονται ή να είναι προαιρετική.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα. Η παραχώρηση επιπρόσθετων, πέραν των υποχρεωτικών δεδομένων, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά για την επικοινωνία, την ενημέρωση και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων από υπηρεσιών.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. και συγκεκριμένα συλλέγουμε:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που εξυπηρετούν τη λειτουργία της σχέσης με τον Σύνδεσμο, (εάν είστε μέλος).
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, (εάν είστε προμηθευτής).
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό που μας καταθέτετε, (εάν αναζητάτε εργασία).
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, (εάν είστε εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος).
 • Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής, για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε με εμάς.
 • Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Ο Σύνδεσμος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης και προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις του και ενδεχομένως να ασκήσει ή να αντικρούσει νομικές απαιτήσεις.
 • Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον δικτυακό του τόπο.
 • Για σκοπούς επικοινωνίας με τα μέλη του.
 • Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, για τις δραστηριότητές μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από τον ΣΘΕΒ;

Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, καθορίζει τους λόγους για τους οποίους ο ΣΘΕΒ μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι λόγοι αυτοί είναι:

 • Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος
 • Η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του ΣΘΕΒ
 • Η συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις του ΣΘΕΒ
 • Η συναίνεσή σας, για τους λόγους για τους οποίους παρέχεται.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας ;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρίας το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, αρμόδιες αρχές και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και συγκεκριμένα:

 • Διοικητικές, Ασφαλιστικές, Φορολογικές, Εκπαιδευτικές Αρχές
 • Πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής και λογιστικών υπηρεσιών
 • Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα
 • Εταιρίες πιστοποίησης (Κατά περίπτωση τα δεδομένα παρέχονται κρυπτογραφημένα)

Φωτογραφίες και videos

Κατά τη διεξαγωγή ενημερωτικών ή εορταστικών εκδηλώσεων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο ΣΘΕΒ λαμβάνει φωτογραφίες ή/και videos.

Οι φωτογραφίες αυτές και τα videos, λαμβάνονται, αφενός ως αρχείο της δραστηριότητας του ΣΘΕΒ, αφετέρου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, σχετικά με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και την προσφορά του στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης και της χώρας.
Για τη λήψη φωτογραφιών και video, λαμβάνεται προφορικά η συγκατάθεση ων παρευρισκομένων, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Ορισμένες από τις φωτογραφίες που λαμβάνονται, ενδέχεται να δημοσιεύονται στον Τύπο, στην ιστοσελίδα του ΣΘΕΒ και στις κινητές εφαρμογές του και χωρίς συγκατάθεση, εφόσον συντρέχει υπέρτερο έννομο συμφέρον του υπευθύνου της επεξεργασίας (δικαίωμα πληροφόρησης, τόσο του πληροφορείν όσο και του πληροφορείσθαι).

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν δεσμευτεί συμβατικά:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια του Συνδέσμου,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κατάρτιση-εκπαίδευση και όσο χρόνο απαιτείται από τα ίδια εκπαιδευτικά προγράμματα και τους φορείς υλοποίησης. Τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται και μετά το πέρας της έννομης σχέσης του μέλους με τον Σύνδεσμο, για ιστορικούς λόγους, σε κρυπτογραφημένο αρχείο και διαγράφονται μόνο μετά από αίτηση του μέλους.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, ο Σύνδεσμος, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τόσο του φυσικού όσο και του ηλεκτρονικού του αρχείου, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, τις οποίες μας παρέχετε και παραλαμβάνονται, για τους πιο πάνω σκοπούς.

Ο Σύνδεσμος σε καμία περίπτωση δεν θα διαθέσει προς πώληση, δεν θα μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο, και δεν θα δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία, παρά μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.

Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, και σας έχουν γνωστοποιηθεί.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας στην πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σας και οι επιλογές σας;

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πoυ αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης),
 • να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (δικαίωμα εναντίωσης),
 • να αιτηθείτε τη διόρθωση (δικαίωμα διόρθωσης), ή διαγραφή των δεδομένων σας (δικαίωμα διαγραφής), υπό τον όρο ότι αυτό δεν αντίκειται σε νομοθετικές διατάξεις
 • να ζητήσετε από τον Σύνδεσμο την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας) .

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται από εμάς, εφόσον ταυτοποιηθεί το αίτημα και η ταυτότητά σας, και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και newsletter

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας επιτρέψετε ή όχι να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και news letter, για ενημερωτικούς λόγους.

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει και αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο. Θα συμμορφωθούμε με την επιθυμίας σας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας είτε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: logistirio@sthev.gr

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το logistirio@sthev.gr

Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφησίας1-3 Αθήνα, 2106475600 ).
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια για κάθε διαφορά καθίστανται τα δικαστήρια της Λάρισας.

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην δομή του Συνδέσμου. Συνεπώς, προτρέπουμε τους χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Λάρισα 10-01-2019