Το ιστορικό του ΣΘΕΒ

Η ίδρυση
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ν. Λάρισας ιδρύθηκε το 1957. Το συμφωνητικό ιδρύσεως υπογράφθηκε από είκοσι εννέα βιομηχανίες που αποτέλεσαν και τα πρώτα μέλη του Συνδέσμου.

Πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο Φώτιος Παππάς και γενικός γραμματέας ο κ. Γεώργιος Λεόντιος.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από επτά μέλη – πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και τρεις συμβούλους.

Οι κ.κ. Άγγελος Παππάς και Γεώργιος Λεόντιος παρέμειναν στην Διοίκηση του Συνδέσμου σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα μέχρι το 1976, επί δέκα εννέα συνεχή χρόνια.

Στο ενεργητικό της τότε Διοίκησης με πρωτοβουλία του κ. Παππά εντάσσονται οι πρώτες προσπάθειες για την σύσταση ενιαίου περιφερειακού Συνδέσμου, ο οποίος θα κάλυπτε ολόκληρο το θεσσαλικό χώρο προσπάθειες που τελικά δεν ευδοκίμησαν λόγω των αρνητικών μηνυμάτων από πλευράς του δεύτερου σε βιομηχανική ανάπτυξη τότε νομού, του νομού Μαγνησίας.

Επίσης στο ενεργητικό εκείνης της Διοίκησης εντάσσονται τόσο η συμβολή στην ανάπτυξη του Ν. Λάρισας όσο και η προσπάθεια έναρξης συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους υπόλοιπους φορείς, σωματεία και οργανώσεις για την χάραξη μιας βιομηχανικής πολιτικής που να στηρίζεται στην συναίνεση όλων των κοινωνικών εταίρων.

Τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου

Τo 1976, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσέφερε ο σύνδεσμος.

Νέος Πρόεδρος του ΔΣ εξελέγη ο κ. Στέφανος Καζαντζής και γενικός γραμματέας ο κ. Μιχάλης Χελιδώνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέμεινε επταμελές. Στο δεύτερο άρθρο του τροποιηθέντος καταστατικού διαβάζουμε: «Σκοπός του Συνδέσμου είναι η δια παντός προσφόρου μέσου ενίσχυσις και ανάπτυξις της βιομηχανίας και εν γένει των παραγωγικών εργασιών εν τω νομώ Λαρίσης και ετέρων Νομών Κεντρικής Ελλάδος, η αμοιβαία των μελών αυτού υποστήριξις προς προαγωγήν του έργου εκάστου και η διάδοσης των βιομηχανικών και τεχνικών γνώσεων ως και η συνένωσις απόντων των ασκούντων εν τω άρθρω 3 επάγγελμα, κατοίκων Ν. Λάρισης. Εις ενιαία οργάνωσιν προς κοινήν ενέργειαν δια τη μελέτη, προστασίαν, προαγωγήν και επίλυσιν των επαγγελματικών και οικονομικών προβλημάτων αυτών ενώπιον πάσης αρχής.

Να συντάσσει μελέτες προτάσεις και υποδείξεις σχέσεων έχουσας με παν θέμα, όσον αφορά την ίδρυσιν και διαμόρφωιν της βιομηχανικής ζώνης της πόλεως Λαρίσης και του ευρύτερου θεσσαλικού χώρου.

Να προβαίνει εις την οργάνωσιν διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων επιμορφωτικών σχέσιν εχόντων με την εν γένει δραστηριότητα και ανάπτυξιν της βιομηχανίας»

 

Από το 1976 μέχρι το 1985 ο Σύνδεσμος επέδειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα στη συσπείρωση όλων των βιομηχανικών μονάδων σε συνεχή διάλογο με τους κυβερνητικούς φορείς.

Ο Στέφανος Καζαντζής ως Πρόεδρος με τους κκ Μ. Χελιδώνη, Γ. Λεόντιο και Λ. Γαβαλά κατά σειρά στη θέση του γενικού γραμματεά του Συνδέσμου παρέμεινε μέχρι την 15η Νοεμβρίου του 1985, δηλαδή μέχρι την νέα τροποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου και την μετονονομασία του σε Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών.

Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο κ. Νίκος Χατζής

Με αντιπροέδρους τους κκ Οδυσσέα Γραβάνη και Νικόλαο Γραμματόπουλο, παρέμεινε στην θέση αυτή επί μία δεκαετία μέχρι το 1995.

Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο κ. Ηλίας Βαλαβάνης

Ο κ. Ηλίας Βαλαβάνης παρέμεινε Πρόεδρος μέχρι το 2000.

Ο Σύνδεσμος αποκτά δύο Προέδρους

Στις 26 Μαρτίου 2006 ύστερα από τροπoποίηση του καταστατικού ο Σύνδεσμος αποκτά δύο Προέδρους, τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως Πρόεδρος της ΕΕ αναλαμβάνει ο κ. Ευριπίδης Χαρμάνης και Πρόεδρος του ΔΣ ο κ. Νίκος Ρώμνιος μέχρι το 2004 όπου με νέα τροποποίηση του καταστατικού η θέση του Προέδρου είναι μία την οποία καταλαμβάνει ο κ. Νίκος Ρώμνιος με τρεις Αντιπροέδρους τους κκ Απόστολο Δοντά, Αναστασία Κερμελιώτου, Γιώργο Τζικούλη και Στέργιο Τσαγκούλη.

Το ιστορικό του ΣΘΕΒ

Η ίδρυση

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ν. Λάρισας ιδρύθηκε το 1957. Το συμφωνητικό ιδρύσεως υπογράφθηκε από είκοσι εννέα βιομηχανίες που αποτέλεσαν και τα πρώτα μέλη του Συνδέσμου.

Πρώτος Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο Φώτιος Παππάς και γενικός γραμματέας ο κ. Γεώργιος Λεόντιος.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από επτά μέλη – πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και τρεις συμβούλους.

Οι κ.κ. Άγγελος Παππάς και Γεώργιος Λεόντιος παρέμειναν στην Διοίκηση του Συνδέσμου σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα μέχρι το 1976, επί δέκα εννέα συνεχή χρόνια.

Στο ενεργητικό της τότε Διοίκησης με πρωτοβουλία του κ. Παππά εντάσσονται οι πρώτες προσπάθειες για την σύσταση ενιαίου περιφερειακού Συνδέσμου, ο οποίος θα κάλυπτε ολόκληρο το θεσσαλικό χώρο προσπάθειες που τελικά δεν ευδοκίμησαν λόγω των αρνητικών μηνυμάτων από πλευράς του δεύτερου σε βιομηχανική ανάπτυξη τότε νομού, του νομού Μαγνησίας.

Επίσης στο ενεργητικό εκείνης της Διοίκησης εντάσσονται τόσο η συμβολή στην ανάπτυξη του Ν. Λάρισας όσο και η προσπάθεια έναρξης συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους υπόλοιπους φορείς, σωματεία και οργανώσεις για την χάραξη μιας βιομηχανικής πολιτικής που να στηρίζεται στην συναίνεση όλων των κοινωνικών εταίρων.

1957

Τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου

Τo 1976, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσέφερε ο σύνδεσμος.

Νέος Πρόεδρος του ΔΣ εξελέγη ο κ. Στέφανος Καζαντζής και γενικός γραμματέας ο κ. Μιχάλης Χελιδώνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέμεινε επταμελές. Στο δεύτερο άρθρο του τροποιηθέντος καταστατικού διαβάζουμε: «Σκοπός του Συνδέσμου είναι η δια παντός προσφόρου μέσου ενίσχυσις και ανάπτυξις της βιομηχανίας και εν γένει των παραγωγικών εργασιών εν τω νομώ Λαρίσης και ετέρων Νομών Κεντρικής Ελλάδος, η αμοιβαία των μελών αυτού υποστήριξις προς προαγωγήν του έργου εκάστου και η διάδοσης των βιομηχανικών και τεχνικών γνώσεων ως και η συνένωσις απόντων των ασκούντων εν τω άρθρω 3 επάγγελμα, κατοίκων Ν. Λάρισης. Εις ενιαία οργάνωσιν προς κοινήν ενέργειαν δια τη μελέτη, προστασίαν, προαγωγήν και επίλυσιν των επαγγελματικών και οικονομικών προβλημάτων αυτών ενώπιον πάσης αρχής.

Να συντάσσει μελέτες προτάσεις και υποδείξεις σχέσεων έχουσας με παν θέμα, όσον αφορά την ίδρυσιν και διαμόρφωιν της βιομηχανικής ζώνης της πόλεως Λαρίσης και του ευρύτερου θεσσαλικού χώρου.

Να προβαίνει εις την οργάνωσιν διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων επιμορφωτικών σχέσιν εχόντων με την εν γένει δραστηριότητα και ανάπτυξιν της βιομηχανίας»

1976

Από το 1976 μέχρι το 1985 ο Σύνδεσμος επέδειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα στη συσπείρωση όλων των βιομηχανικών μονάδων σε συνεχή διάλογο με τους κυβερνητικούς φορείς.

Ο Στέφανος Καζαντζής ως Πρόεδρος με τους κκ Μ. Χελιδώνη, Γ. Λεόντιο και Λ. Γαβαλά κατά σειρά στη θέση του γενικού γραμματεά του Συνδέσμου παρέμεινε μέχρι την 15η Νοεμβρίου του 1985, δηλαδή μέχρι την νέα τροποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου και την μετονονομασία του σε Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών.

1976 - 1985

Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο κ. Νίκος Χατζής

Με αντιπροέδρους τους κκ Οδυσσέα Γραβάνη και Νικόλαο Γραμματόπουλο, παρέμεινε στην θέση αυτή επί μία δεκαετία μέχρι το 1995.

1985 - 1995

Πρόεδρος του Συνδέσμου εξελέγη ο κ. Ηλίας Βαλαβάνης

Ο κ. Ηλίας Βαλαβάνης παρέμεινε Πρόεδρος μέχρι το 2000.

1995 - 2000

Ο Σύνδεσμος αποκτά δύο Προέδρους

Στις 26 Μαρτίου 2006 ύστερα από τροπoποίηση του καταστατικού ο Σύνδεσμος αποκτά δύο Προέδρους, τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως Πρόεδρος της ΕΕ αναλαμβάνει ο κ. Ευριπίδης Χαρμάνης και Πρόεδρος του ΔΣ ο κ. Νίκος Ρώμνιος μέχρι το 2004 όπου με νέα τροποποίηση του καταστατικού η θέση του Προέδρου είναι μία την οποία καταλαμβάνει ο κ. Νίκος Ρώμνιος με τρεις Αντιπροέδρους τους κκ Απόστολο Δοντά, Αναστασία Κερμελιώτου, Γιώργο Τζικούλη και Στέργιο Τσαγκούλη.

2006

Η συνέργεια είναι η δύναμή μας