Υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΘΕΒ

O ΣΘΕΒ ιδρύθηκε το 1957 με έδρα τη Λάρισα και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού δικαίου.

Αντιπροσωπεύει το ζωντανό κύτταρο της οικονομικής δραστηριότητας, την επιχείρηση στη Θεσσαλία και αποτελεί έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και εν γένει την οικονομική ανάπτυξη.

Από την αρχή της δημιουργίας του ΣΘΕΒ, η υπεράσπιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη και διατήρηση καλού επιπέδου υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του αποτελούσαν τους κύριους στόχους της δράσης του, οι οποίοι με το σωστό σχεδιασμό, την καλή οργάνωση και την ευελιξία προσαρμογής στις εξελίξεις επετεύχθησαν στο μέγιστο βαθμό οδηγώντας τον ΣΘΕΒ σε μία περίοδο ευημερίας.

Ο ΣΘΕΒ αποτελεί σήμερα έναν αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας, προωθεί τις θέσεις του προς την κοινωνία με πίστη στο διάλογο και την κοινωνική συναίνεση και αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των επιχειρήσεων μελών του προκειμένου να διαμορφώσει και να τεκμηριώσει τις θέσεις του και τις προτάσεις του.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΘΕΒ εστιάζονται στην εκπροσώπηση και υποστήριξη, στην προώθηση έρευνας & καινοτομίας, στην προώθηση των εξαγωγών, στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση, στη διασύνδεση εργασίας και στην επιχειρηματική αλληλεγγύη.

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις μέλη, αλλά και σε άτομα που χρίζουν της υποστήριξη, αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας και συμβουλευτικής κυρίως με τη χρήση εργαλείων νέας τεχνολογίας.

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΣΘΕΒ

Επίλυση και Προώθηση αιτημάτων επιχειρήσεων μελών

Προώθηση της επιχειρηματικότητας

Συνεχής Υποστήριξη των αναγκών των μελών μας

Ενημέρωση & Πληροφόρηση για τις εξελίξεις της Ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης

Οργάνωση ειδικών & εξειδικευμένων επιχειρηματικών αποστολών, εκθέσεων

Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και επιχειρηματιών

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς

Δημιουργία σταθερών σχέσεων με διεθνείς φορείς και παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων

Διασύνδεση εργασίας

Ο ΣΘΕΒ παρέχει υπηρεσίες όχι μόνο στα μέλη του αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιφέρεια

έχοντας ως σκοπό, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την προώθηση των εξαγωγών, στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση, στην δικτύωση & την διασύνδεση εργασίας με τις επιχειρήσεις και κυρίως στην επιχειρηματική αλληλεγγύη.

Η παρουσία και η φωνή των Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών της Θεσσαλίας είναι δυνατή και φέρνει αποτελέσματα

Ο ΣΘΕΒ είναι ένας φορέας πρότυπο που κύριο μέλημά του είναι η επένδυση στην γνώση, στην κατάρτιση με σκοπό την άμεση υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Η Πρωτοβουλία είναι μια λέξη κοινή για τον ΣΘΕΒ, δρα πάντα με σκοπό την ανάπτυξη και την εξέλιξη κάθε ευκαιρίας που εμφανίζεται

Πρωταρχικός στόχος είναι η προώθηση των επιχειρήσεων και βιομηχανιών μέλη μας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υλοποίηση προγραμμάτων σαν Συντονιστής / Εταίρος, πάντα με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ευκαιριών

Μέλημα του είναι η διαρκής εμφάνιση και προβολή των υπηρεσιών του ΣΘΕΒ στο ευρύ κοινό της Θεσσαλίας αλλά και ευρύτερα.